آیین نامه مشاوران

ttttttt

 لطفا برای رویت و دانلود pdf آیین نامه مشاوران کلیک نمایید.

آیین نامه مشاوران

آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران:

ماده ۱- مقرارت این آیین نامه برای تشخیص صلاحیت و اخذ رتبه مشاور مشاورانی به کار می رود که برای انجام پروژه هایی با ویژگیهای زیر،گواهینامه دریافت می کنند:

الف :بیش از ۵۰ % درصد اعتبار آن توسط دولت تامین شده باشد و یا برای انجام آنها موافقت نامه با ساز مان مدیریت وبرنامه ریزی کشور مبادله شود .

ب : طرح های صدور خدمات فنی و مهندسی به خارج کشورکه نیاز به تضمین یا تسهیلات دولتی داشته باشد.

ماده ۲ – واژه ها و اصطلاحات زیر در معانی مربوط به کارمی روند:

الف- مشاور: شخص حقیقی یا حقوقی است که خدمات مشاوره ارائه می کند.

ب- خدمات مشاوره:

۱ – مطالعات امکان سنجی طرح شامل شناسایی، توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی و بطور کلی فعالیت هایی که منجر به پذیرش و یا رد طرح (به معنای توجیه سرمایه گذاری یا عدم سرمایه گذاری در طرح ) می شود.

۲-مطالعات بنیادی، کاربردی وتوسعه ای

۳-مطالعات موضوعی، بخشی، جامع و میان بخشی

۴- تهیه و تنظیم استاندارد ها ، ضوابط و معیار های فنی و اجرایی

۵-طراحی مفهومی، پایه، تفصیلی و اجرایی

۶-کنترل مهندسی

۷-نظارت بر اجرای طرح، نصب و بهره برداری

۸- برنامه ریزی وکنترل پروژه

۹ – خدمات مهندسی ارزش

۱۰-طراحی و پیاده سازی نظام های کیفیت

۱۱- خدمات مدیریت و مدیریت طرح

۱۲- خدمات برنامه ریزی آموزشی وتوسعه منابع انسانی

۱۳- پایش و ارزشیابی طرح ها

۱۴- خدمات مطالعات آماری

۱۵- خدمات جنبی

پ- تشخیص صلاحیت: فرایندی است که طی آن توان تخصصی مشاور بر اساس این آیین نامه ارزیابی و تعیین می گردد.

ت- ارزشیابی: فرآیندی است که درآن سطح کیفیت کار های در دست انجام یا انجام شده مشاور را در مقاطع یا دوره زمانی معین، تعیین می کند.

ث- سازمان: در این آیی ننامه منظور “سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور”است.

ج- گواهینامه صلاحیت مشاور : مدرکی است که بر اساس مقررات این آیی ن نامه، به منظور اعلام صلاحیت مشاور ازسوی سازمان برای ارائه خدمات مشاوره صادر می شود.

چ- تخصص: عبارت است از یک یا چند شاخه از علوم و فنون که به لحاظ علمی و اجرایی، در یک زمینه کاری قرار گرفته باشند.

ح- گروه تخصصی: عبارت است از چند تخصص مرتبط باهم که در این آیین نامه به اختصار گروه نامیده می شود.

خ- پایه: عددی است که توان مشاور را در هر تخصص تعیین می نماید و بر اساس آن مبلغ حداکثر برآورد کار و یا حق الزحمه مناسب و تعداد کار مجاز مشاور، مشخص میگردد. پایه یک، نشانگر بالاترین توان فنی در هر تخصص می باشد.

د- تعداد کار مجاز: حداکثر تعداد کاری که می توان به صورت همزمان به مشاور در یک پایه از هر تخصص ارجاع نمود.

ذ- حداکثر کار مناسب : حداکثر مبلغ برآورد یک کار (یا حق الزحمه در مورد تخصص هایی که حق الزحمه در آنها ملاک است که م یتوان در یک پایه از هرتخصص به مشاور ارجاع نمود.

 سرگروه: کارشناسی که دارای ۳ عدد  شرایط ۳  در یک تخصص بوده وسرپرستی فعالیت های تخصصی را در تشکیلات مشاور برعهده داشته باشد.

ز- پایه نهایی: نمایانگر توان فنی و حرفه ای مشاور، برای فعالیت در تمام تخصص های یک گروه می باشد.

ژ- مشارکت مدنی: مشارکتی است بین دو یا چند شخص حقوقی که طبق مقررات منعقد شده است.

س- مشارکت ثبتی : مشارکتی است بین دو یا چند شخص حقوقی که در اداره کل ثبت شرکت ها ومالکیت های صنعتی به ثبت رسیده باشد.

ش- ضریب تعدیل: ضریبی است که براساس شاخص قیمتها، توسط سازمان تعیین می گردد.

تبصره- سایر واژگانی که در این آیین نامه به کار رفته و در این ماده تعریف نشده است.دارای همان تعاریفی است که در قانون برنامه و بودجه و سایر قوانین مربوط آمده است.

 آیین نامه مشاوران

موارد مربوط: