تمدید رتبه مشاوران

9009

 

دانلود تمدید  رتبه مشاوران به صورتpdf

 

 

تمدید گواهینامه صلاحیت پیمانکاران:
تمديد گواهينامه صلاحيت پيمانكاران حداكثر تا ۲ سال برای پيمانكارانی صادرمی شود ،كه دارای گواهينامه
مذكور بوده اند و هيچگونه تغييراتی كه منجر به خدشه در ماهيت حقوقی، نوع فعاليت و توان فنی و مالی
شركت شده باشد، نداشته باشد.
شرايط تمديد صلاحيت شركت هاي پيمانكار:

 1. سهام شركت بگونه ای تغيير نكرده باشد كه موجب تغيير نوع شركت شده باشد.
 2. اكثريت هيأت مديره و مديرعامل شركت تغيير نكرده باشند (با ارائه روزنامه رسمي كشور ). حالت
  چرخشي اعضا هيأت مديره و مديرعامل مانعی ندارد.(در صورت تغييرات حداقلی هيئت مديره بايد
  ۲ اعضا هيئت مديره و مدير عامل ليسانس و امتياز نفرات جابجا شده، تامين / شرايط آيين نامه ، از قبيل ۳
  باشد)
 3. افراد امتياز آور (مدير عامل ، هيأت مديره و كاركنان ) شركت با افراد امتياز آور (مدير عامل ، هيأت
  مديره و كاركنان ) شركتهای ديگر (مشاور و پيمانكار) تلاقی نداشته باشند.
 4. در ۲ سال گذشته كار خاتمه يافته يا در دست انجام داشته باشند؛ بعبارتي غيرفعال و راكد نبوده باشند
 5. پرونده اطلاعات شركت پيمانكاری در سامانه ساجات ثبت و تكميل شده و برای معاونت ارسال نموده
  باشند.

 

 

موارد مرتبط: