سامانه رتبه بندی پیمانکاران

سامانه رتبه بندی پیمانکاران

 

متقاضیان اخذ رتبه های پیمانکاری و مشاور باید مدارک و مستندات شرکت خود

را از طریق سامانه ساجات که مخفف سامانه جامع هوشمند تشخیص صلاحیت عوامل نظام فنی و اجرائی می باشد ، الصاق کنند

تا توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی و یا سازمان معاونت راهبردی ریاست جمهوری و یا انجمن بررسی

و در صورت تایید آنها گواهینامه صلاحیت صادر شود.

لذا جهت انجام این امر نیاز به طی مراحلی از طریق سامانه ساجات می باشد:

در مرحله اول که ثبت نام اولیه می باشد اطلاعات پایه شرکت شامل:

نام مدیر عامل ، مشخصات ثبتی شرکت ،

کد اقتصادی ، آدرس و شماره تماس دفتر مرکزی ثبت و صفحه اول اساسنامه شرکت

به صورت فایل اسکن شده الصاق گردد.

پس از انجام این مرحله ایمیلی با عنوان فرم ثبت نام برای شرکت ارسال می گردد که باید پرینت مهر و امضا شده ی آن

به دبیرخانه ی سازمان معاونت راهبردی تحویل گردد تا گذر واژه دوم از سوی سازمان به ایمیل شرکت ارسال گردد.

در مرحله ی نهایی پس از دریافت گذر واژه دوم باید ورود اطلاعات تکمیلی جهت اخذ رتبه در سامانه ساجات انجام گیرد.