شرایط EPC

 

77777

 
 
 

هرشرکت دارای گواهینامه صلاحیت مشاوره یا پیمانکاری،‌ تنها می تواند در یک شرکت یا گروه متقاضی و فقط در یکی از انواع تعیین شده در بند الف تا ث ماده 4 آیین نامه، حضور یابد و تقاضای گواهینامه صلاحیت کند. همچنین بمنظور ایفای وظایف درج شده در ماده 17،‌ کمیته فنی تشکیل می شود. این کمیته متشکل از :

  • مدیرکل دفتر مشاوران و پیمانکاران سازمان(رئیس کمیته)
  • یک نفر خبره از تشکیلات مرتبط در وزارتخانه یا سازمانهای مستقل مربوط با معرفی وزیر و یا رییسسازمان
  • یک نفر خبره از انجمن صنفی مربوط
وظایف کمیته عبارت است از :
  • بازنگری، اصلاح و تکمیل جداول این آیین نامه
  • رسیدگی به تخلفات پیمانکاران
  • بررسی و تایید دستورالعمل های اجرایی این آیین نامه
  • تصمیم گیری در مورد کارهایی که خارج از رشته و حداکثر مبلغ کار تعیین شده در این آیین نامه است.

 

موارد مرتبط:

راهنمای EPC

بخشنامه EPC

آیین نامه EPC

مدارک مورد نیاز

وحدت رویه EPC