شرایط EPC

 

77777

 
 

 شرایط EPC

هرشرکت دارای گواهینامه صلاحیت مشاوره یا پیمانکاری،‌ تنها می تواند در یک شرکت یا گروه متقاضی و فقط در یکی از انواع تعیین شده در بند الف تا ث ماده 4 آیین نامه، حضور یابد و تقاضای گواهینامه صلاحیت کند. همچنین بمنظور ایفای وظایف درج شده در ماده 17،‌ کمیته فنی تشکیل می شود. این کمیته متشکل از : شرایط EPC

  • مدیرکل دفتر مشاوران و پیمانکاران سازمان(رئیس کمیته)
  • یک نفر خبره از تشکیلات مرتبط در وزارتخانه یا سازمانهای مستقل مربوط با معرفی وزیر و یا رییسسازمان
  • یک نفر خبره از انجمن صنفی مربوط
وظایف کمیته عبارت است از : 
  • بازنگری، اصلاح و تکمیل جداول این آیین نامه
  • رسیدگی به تخلفات پیمانکاران
  • بررسی و تایید دستورالعمل های اجرایی این آیین نامه
  • تصمیم گیری در مورد کارهایی که خارج از رشته و حداکثر مبلغ کار تعیین شده در این آیین نامه است.

فوايد رتبه بندي شركت هاي “EPC” براي كارفرمايان پروژه هاي صنعتي :

ايجاد مرجعي معتبر براي كمك به كارفرمايان پروژه هاي صنعتي در شناسايي و انتخاب پيمانكاران شايسته

ترويج فرهنگ پيمانكاري به صورت “EPC”

كاهش وابستگي به پيمانكاران خارجي و تقويت اعتماد متقابل ميان كارفرما و پيمانكار 

فوايد رتبه بندي براي شركت هاي پيمانكاري:

امكان معرفي توانمندي ها و قابليت هاي شركت هاي پيمانكاري داخلي به كارفرمايان پروژه ها

بسترسازي براي برابر كردن شرايط رقابتي از طريق شفاف سازي توان و شايستگي واقعي شركت ها

ايجاد باور و انگيزه در كارفرمايان پروژه ها، ارتقاي سطح تعالي شركت هاي EPC

توسعه همكاري و مشاركت بين شركت هاي پيمانكاري

تسهيل مشاركت در انجام پروژه هاي بين المللي و صدور خدمات پيمانكاري و هدايت شركت هاي EPC به استفاده از نيروي متخصص

استقرار سيستم هاي مديريت حرفه اي و … 

موارد مرتبط:

راهنمای EPC

بخشنامه EPC

آیین نامه EPC

مدارک مورد نیاز

وحدت رویه EPC