مدارک لازم جهت اخذ رتبه پیمانکاران

مدارک مورد نیاز رتبه بندی پیمانکاران:

1-کپی برابر اصل شده ی مدارک ثبتی شرکت

2-مدارک ثبتی شرکت سهامی خاص شامل اساسنامه-اظهارنامه-روزنامه ی رسمی-تاسیس و تغییرات

3-مدارک ثبتی شرکت با مسئولیت محدود شامل اساسنامه-تقاضانامه-شرکت نامه-روزنامه ی رسمی-تاسیس و تغییرات

4-کپی شناسنامه ی کلیه ی سهامداران و اعضای هیئت مدیره و کپی کارت ملی آن ها

5-کپی برابر اصل شده ی مدارک تحصیلی اعضای امتیازآور شرکت

6-تصاویر کلیه ی موافقتنامه ها

7-تهیه ی سربرگ شرکت در سه نسخه  مدارک لازم جهت اخذ رتبه پیمانکاران

8-اظهارنامه ی مالیاتی شرکت مربوط به آخرین سال مالی قبل از تشکیل پرونده که به تایید و مهر سر ممیز مالیاتی مربوط رسیده باشد.

 

  • کپی برابر اصل شده ی مدارک ثبتی شرکت
  • مدارک ثبتی شرکت سهامی خاص شامل اساسنامه-اظهارنامه، روزنامه ی رسمی، تاسیس و تغییرات
  • مدارک ثبتی شرکت با مسئولیت محدود شامل اساسنامه، تقاضانامه، شرکت نامه، روزنامه ی رسمی، تاسیس و تغییرات
  • ارائه اصل سند مالکیت یا اجاره نامه ی رسمی از دفتر مرکزی شرکت طبق روزنامه ی رسمی شرکت
  • کپی شناسنامه ی کلیه ی سهامداران و اعضای هیئت مدیره و کپی کارت ملی آن ها
  • کپی برابر اصل شده ی مدارک تحصیلی اعضای امتیاز آور شرکت

 

مدارک لازم جهت اخذ رتبه پیمانکاران

موارد مرتبط: