تمدید رتبه پیمانکاران

تمدید رتبه پیمانکاران

تمدید صلاحیت پیمانکاران :

رتبه بندی شرکت های پیمانکاری هر دو سال یک بار نیاز به تمدید دارد.

تمدید گواهینامه صلاحیت پیمانکاران برای پیمانکارانی صادر می شود که دارای گواهینامه مذکور بوده اند و

هیچگونه تغییراتی که منجر به خدشه در ماهیت حقوقی، نوع فعالیت و توان فنی و مالی شرکت شده باشد، نداشته باشد.
همچنین، در صورتی که صلاحیت لازم در این دو سال را از دست داده باشند و یا با کسب امتیازات لازم باعث ارتقا شوند

رتبه بندی این گواهی تغییر می کند.
ارتقا رتبه در شرکت های پیمانکاری به طور مثال از رتبه 5 به رتبه 1 با بررسی و ارزیابی مبلغ ریالی پروژه های انجام شده

( در 15 سال اخیر )توسط نیروهای فنی و مهندسی انجام می پذیرد.

شرایط تمدید و ارتقاء صلاحیت شرکت های پیمانکاری :

  1. سهام شرکت به گونه ای تغییر نکرده باشد که موجب تغییر نوع شرکت شده باشد.
  2.  افراد امتیاز آور ( مدیر عامل، هیات مدیره و کارکنان) شرکت با افراد امتیاز آور( مدیر عامل، هیات مدیره و کارکنان ) شرکت های دیگر( مشاور و پیمانکار )تلاقی نداشته باشند.
  3. اکثریت هیات مدیره و مدیر عامل شرکت تغییر نکرده باشد ( با ارایه روزنامه رسمی کشور ).حالت چرخشی اعضای هیات مدیره و مدیر عامل مانعی ندارد. (در صورت تغییرات حداقلی هیات مدیره باید شرایط آیین نامه، از قبیل دو سوم اعضا هیات مدیره و مدیر عامل لیسانس و امتیاز نفرات جابه جا شده، تامین باشد.)
  4. در 2 سال گذشته کار خاتمه یافته یا در دست انجام داشته باشند، به بیانی دیگر غیر فعال و راکد نبوده باشد.
  5. پرونده اطلاعات شرکت پیمانکاری در سامانه ساجات ثبت و تکمیل شده و برای معاونت ارسال نموده باشند.
  6.  سقف 2 سال را تمدید پر نکرده باشد. ( مصوبه شماره 180617 / ت  41389 مورخ 7/ 10/ 1387 هیات محترم وزیران )

 

موارد مرتبط:

نوامبر 12, 2017

تمدید رتبه پیمانکاران

تمدید رتبه پیمانکاران تمدید صلاحیت پیمانکاران : رتبه بندی شرکت های پیمانکاری هر دو سال یک بار نیاز به تمدید دارد. تمدید گواهینامه صلاحیت پیمانکاران برای […]